مادر بتها

مادر بُتها بُتِ نفس شماست. تا این بت بزرگ و شیطان قوی از میان برداشته نشود راهی به سوی او- جلّ و علا- نیست، و هیهات که این بت شکسته و این شیطان رام گردد. ۵ خرداد ۱۳۶۳

إنّ وثن النّفس ام الاوثان. فطالما بقی هذا الوثن الکبیر و هذا الشّیطان القوی لایتیسر الطریق الیه -جلّ‌وعلا- و ما اصعب تحطیم هذا الصنم و إخضاع هذا الشّیطان. ۲۴ شعبان ۱۴۰۴

Mother of idols is the idol of self. As long as this big idol and strong Satan is not removed thee is no way towards Him the glorified. Alas! It is too difficult to break this idol and tame this devil? May 26, 1984
دریافت طرح
اشتراک مادر بتها
کلیدواژه:
نفسشیطان