تحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشودتحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشودامام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.امام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.وحدت قوای سه‌گانهوحدت قوای سه‌گانهشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندالآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.راس همه خطاهایی که انسان می کند، حب نفس است.راس همه خطاهایی که انسان می کند، حب نفس است.از مکاید بزرگ شیطان آن است که به انسان وعده اصلاح در پیری می دهد و توبه الی الله را به تعویق می اندازداز مکاید بزرگ شیطان آن است که به انسان وعده اصلاح در پیری می دهد و توبه الی الله را به تعویق می اندازدراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدرخدایا! ما گرفتار هواهای نفسانی هستیم و تو می‌توانی ما را نجات بدهیخدایا! ما گرفتار هواهای نفسانی هستیم و تو می‌توانی ما را نجات بدهی نفس صفحه 2