تذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرمادر بتهامادر بتهادو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امدو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امتحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشودتحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشودامام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.امام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.وحدت قوای سه‌گانهوحدت قوای سه‌گانهشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندالآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.حب نفس، راس همه خطاهاحب نفس، راس همه خطاها نفس صفحه 2