روز لقاء اهل معرفت

برداشتی که اهل معرفت از عید می‌کنند، با آن برداشتی که دیگران می‌کنند بسیار مختلف است. آنها بعد از اینکه در ماه مبارک رمضان آن ریاضتها را می‌کشند و کشیدند، روز عید روز لقای آنهاست، لقاءالله است. ۱ فروردین ۱۳۶۳

إن انطباع اهل العرفان الإلهی عن العید مختلف تماماً عن انطباع الآخرین. فهم بعد تحمل الریاضات الصعبه فی شهر رمضان المبارک، یعتبرون یوم العید یوم لقائهم باللّه. ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۰۴

The understanding of he men of knowledge of feast widely differs from what others have. After men of knowledge suffer those pains in the holy month of Ramadan, the feast is their day of gaining proximity to God. March 21, 1984

دریافت طرح
اشتراک روز لقاء اهل معرفت
کلیدواژه:
عرفانماه رمضانعید فطر