استفاده از ضیافت الهیاستفاده از ضیافت الهیعیدی ماه رمضانعیدی ماه رمضانروز لقاء اهل معرفتروز لقاء اهل معرفتادعیه‌ی ائمهادعیه‌ی ائمهدعوت به ضیافت اللهدعوت به ضیافت اللهجنگ و جدالجنگ و جدالادعیه، قرآن صاعدادعیه، قرآن صاعدحاضر دیدن خدا در همه جاحاضر دیدن خدا در همه جابه پا خیزیدبه پا خیزید ماه رمضان صفحه 2