قیام اهل بیت(ع) برای مستضعفینقیام اهل بیت(ع) برای مستضعفینپیروی از پیشوایان صبرپیروی از پیشوایان صبربقعه مطهر علی بن موسی الرضابقعه مطهر علی بن موسی الرضادرک مقامات ائمهدرک مقامات ائمهمناجات‌های معصومینمناجات‌های معصومینافتخار خاندان وحیافتخار خاندان وحیشکرانه‌ی ائمهشکرانه‌ی ائمهشناخت مقامات ائمهشناخت مقامات ائمهکسی جز خدای تعالی و رسول(ص) و ائمه معصومین(ع) مقام او را درک نکرده است...کسی جز خدای تعالی و رسول(ص) و ائمه معصومین(ع) مقام او را درک نکرده است... ائمه معصومین (ع) صفحه 2