آن روزی که دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کنندآن روزی که دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کنندبه مناسبت شهادت امام هادی علیه السلامبه مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی