برکات جنگ

هر روز ما در جنگ برکتی داشته‌ایم که در همه صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ایم. 3 اسفند 1367

فی کلّ یوم کنا نشهد برکه هذه الحرب، و قد تمت الاستفاده منها فی کافه المجالات. 15 رجب ۱۴۰۹

Every day of ours in the war we have had a blessing from which we have benefited in all scenes. February 22, 1989

دریافت طرح
اشتراک برکات جنگ
کلیدواژه:
روحانیتمنشور روحانیت