این معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکننداین معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکنندکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استمسئولیت خطیر روحانی در قبال جمهوری اسلامیمسئولیت خطیر روحانی در قبال جمهوری اسلامیتجمل‌گرایی موجب از بین رفتن جمهوری اسلامیتجمل‌گرایی موجب از بین رفتن جمهوری اسلامیبه مناسبت سالگرد کودتای نوژه| خدا رسوایشان ساختبه مناسبت سالگرد کودتای نوژه| خدا رسوایشان ساختاز تجربه تلخ روی کار آمدن "انقلابی نماها" عبرت بگیریداز تجربه تلخ روی کار آمدن "انقلابی نماها" عبرت بگیریدضربات مقدسین روحانی‌نماضربات مقدسین روحانی‌نمارضایت چند لیبرال خودفروخته، باعث عدول از اصول نمی‌شودرضایت چند لیبرال خودفروخته، باعث عدول از اصول نمی‌شودروحانیت متعهد با سرمایه داران زالو صفت سر آشتی نداردروحانیت متعهد با سرمایه داران زالو صفت سر آشتی ندارد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی