مقدسین روحانی‌نمامقدسین روحانی‌نمابرکات جنگبرکات جنگباید روی پای خودمان بایستیمباید روی پای خودمان بایستیمعمل به شعار مرگ بر آمریکاعمل به شعار مرگ بر آمریکاآیات شیطانیآیات شیطانیپیشتازی علمای اسلامپیشتازی علمای اسلاممجاهدات علمی و فرهنگی روحانیتمجاهدات علمی و فرهنگی روحانیتروحانیت راستین اسلام و تشیعروحانیت راستین اسلام و تشیعحماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت حماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت منشور روحانیت صفحه 2