این معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکننداین معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکنندکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استجمهوری اسلامی اگر از یک روحانی صدمه ببیند، بیشتر از دیگران مواخذه دارد.جمهوری اسلامی اگر از یک روحانی صدمه ببیند، بیشتر از دیگران مواخذه دارد.ساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشداز تجربه تلخ روی کار آمدن "انقلابی نماها" عبرت بگیریداز تجربه تلخ روی کار آمدن "انقلابی نماها" عبرت بگیریدافرادی در حوزه های علمیه علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارندافرادی در حوزه های علمیه علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارندتاخیر در رسیدن به اهداف، دلیل عدول از اصول نمی شودتاخیر در رسیدن به اهداف، دلیل عدول از اصول نمی شودروحانیت متعهد با سرمایه داران زالو صفت سر آشتی نداردروحانیت متعهد با سرمایه داران زالو صفت سر آشتی ندارد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی