شریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌ها

مسئولیت دانشکده پلیس بیشتر از سایر مسئولیتهاست؛ برای اینکه اینها کارشان حساستر است. اگر از «دانشگاه پلیس» آدمهای اسلامی بیرون بیاید، آدمهایی که نسبت به مردم محبت داشته باشند بیرون بیاید، این اصلاح می‌کند یک مملکت را. به خلاف اینکه اگر آدمهایی بیایند که بخواهند مردم را اذیت کنند، ایجاد وحشت و رعب کنند به فساد کشیده می‌شود. بنا بر این، این شغل، شریفترین شغلهاست؛ و مسئولیتش، بزرگترین مسئولیتهاست. ۲۱ خرداد ۱۳۵۸

مسوولیه کلّیه الشرطه الصعبه مسوولیه کلیه الشرطه اکثر من بقیه المسوولیات، فعمل رجالها اخطر. فإذا تخرّج فیها إسلامیّ یحبّ الشعب، فإنّه یصلح البلاد. وإذا تخرّج فیها مَنْ یُثقل علی الناس، فإنّه یوذیهم. فالتربیه التی تبعث الناس علی الخوف والهلع تجرّهم إلی الفساد، وقد حصل. فهذا العمل اشرف الاعمال، ومسوولیته اکبر المسوولیات. ۱۶ رجب ۱۳۹۹

The responsibility of the Police Academy is more than the other responsibilities, because their job is more critical. If those who graduate from the Police Academy, do so as human beings, as people who are kind to others, they will be able to reform a country, if their training has been such as to make them intimidate and terrorize the people, it would lead to sedition. Therefore, this profession is among the noblest of professions and the responsibility it carries, among the gravest. June 11, 1979

دریافت طرح
اشتراک شریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌ها
کلیدواژه:
قوای مسلحقوای مسلح و مسئولیت هامسئولیتقوای انتظامی