تقوا ملاک است، نه ثروتتقوا ملاک است، نه ثروتارزش انسان به مقام نیستارزش انسان به مقام نیستشریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌هاشریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌هاتذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرامتحان روسای قواامتحان روسای قوابه دنبال خودِ خودشبه دنبال خودِ خودش عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی