تذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرامتحان روسای قواامتحان روسای قوابه دنبال خودِ خودشبه دنبال خودِ خودش عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی