به دنبال خودِ خودشبه دنبال خودِ خودشخدمت با محبت و اخلاصخدمت با محبت و اخلاصبرای مردم ضربتی کار کنیدبرای مردم ضربتی کار کنیدحب نفس را بیرون کنیدحب نفس را بیرون کنیدتقوا ملاک است، نه ثروتتقوا ملاک است، نه ثروتارزش انسان به مقام نیستارزش انسان به مقام نیستشریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌هاشریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌هاتذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرامتحان روسای قواامتحان روسای قوا عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی