جایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستحمایت از قدس شریفحمایت از قدس شریف۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان است۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان است۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/  بحمدالله امروز ارتشی داریم که با قامتی استوار در جهان می‌درخشد۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ بحمدالله امروز ارتشی داریم که با قامتی استوار در جهان می‌درخشدنیروی دریایی همچون نگینی درخشنده است و بر عرشه کشتی افتخار و صلابت خود استوار ایستاده استنیروی دریایی همچون نگینی درخشنده است و بر عرشه کشتی افتخار و صلابت خود استوار ایستاده استغفلت از تقویت بنیه دفاعی کشور، طمع تهاجم و نهایتاً تحمیل جنگ ها و توطئه ها را به دنبال می آورد.غفلت از تقویت بنیه دفاعی کشور، طمع تهاجم و نهایتاً تحمیل جنگ ها و توطئه ها را به دنبال می آورد.به مناسبت زاد روز حاج قاسم سلیمانیبه مناسبت زاد روز حاج قاسم سلیمانینبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوزنبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوز عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی