اختلاف مذهبی بین دولت‌های اسلامی

دول اسلامی را با ایجاد اختلاف مذهبی تضعیف می‌کنند تا هم مذهب را از بین ببرند و هم دین را. سران ممالک اسلامی نباید متنبه بشوند؟ واقعاً اینها نمی‌دانند مطلب را؟ یا می‌دانند و حبّ جاه و مقام آنها را وادار می‌کند که مطابق «دستورات» عمل کنند؟ ۱۸ شهریور ۱۳۴۳

إنهم اضعفوا البلاد الاسلامیه بإیجاد الخلافات الطائفیه بینها حتی یقضوا علی المذهب وعلی الدین. الا ینبغی ان ینتبه زعماء البلاد الاسلامیه؟! و هل صحیح ان هولاء لا یعرفون ابعاد المساله، او انهم یعرفونها، إلا ان حب السلطه والمنصب جعلهم یعملون طبقاً للتعلیمات؟ ۲ جمادی الاول ۱۳۸۴

The imperialists weaken the Muslim governments with the creation of religious differences so they can take away their ideology and religion. Shouldn't the heads of the Muslim governments be vigilant? Really don't they know what is happening, or do they know but their desire for rank and office compels them to follow orders? September 9, 1964

دریافت طرح
اشتراک اختلاف مذهبی بین دولت‌های اسلامی
کلیدواژه:
وحدت جهان اسلامرابطه با دولت‌های اسلامیسران کشورهای اسلامیدولت های منطقه