در میخانه

بسترم بر در میخانه فکن تا ساقی
ساغری آرد و دردم همه درمان سازد

دریافت طرح
اشتراک در میخانه
کلیدواژه:
شعردیوان امام