بهار آمد، ز گلشن برد زردیها و، سردیهابهار آمد، ز گلشن برد زردیها و، سردیهابهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شدبهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شدبه سوی قبله عاشق نماز باید کرد...به سوی قبله عاشق نماز باید کرد...بوسه زد باد بهاری، به لب سبزه به ناز ...بوسه زد باد بهاری، به لب سبزه به ناز ...دکه زهد ببندید در این فصل طرب...دکه زهد ببندید در این فصل طرب...ای که بی نور جمالت نیست عالم را فروغی...ای که بی نور جمالت نیست عالم را فروغی...شعری که امام خمینی برای همسرشان، بانو "قدس ایران" سرودند...شعری که امام خمینی برای همسرشان، بانو "قدس ایران" سرودند...روز آویختن از دامن یار آمد بازروز آویختن از دامن یار آمد بازز سبزه زار چمن بوی نوبهار آیدز سبزه زار چمن بوی نوبهار آید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی