صف بیارایید رندان رهبر دل آمدهصف بیارایید رندان رهبر دل آمدهدر میخانهدر میخانهمست و سرگشتهمست و سرگشتهمن به خال لبت ای دوست گرفتار شدممن به خال لبت ای دوست گرفتار شدمطلوع مهرطلوع مهرنیست جز وصل تو چیز دگری حاصل مننیست جز وصل تو چیز دگری حاصل منفریادرس دل‌هافریادرس دل‌هابی‌خبرانبی‌خبرانطوطی صفتطوطی صفت دیوان امام صفحه 2