من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم
چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم

فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم
همچو منصور خریدار سر دار شدم

دریافت طرح
اشتراک من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم
کلیدواژه:
شعردیوان امام