نیست جز وصل تو چیز دگری حاصل من

عاشق روی توام، دست بدار از دل من
به خدا! جز رخ تو، حل نکند مشکل من

نیست جز ذکر گل روی تو، در محفل ما
نیست جز وصل تو چیز دگری حاصل من

دریافت طرح
اشتراک نیست جز وصل تو چیز دگری حاصل من
کلیدواژه:
شعردیوان امام