صف بیارایید رندان رهبر دل آمده

صف بیارایید رندان رهبر دل آمده
جان برای دیدنش منزل به منزل آمده

بانگ زن بر جمع خفاشان پست کوردل
از ورای کوهساران، شمس کامل آمده

دریافت طرح
اشتراک صف بیارایید رندان رهبر دل آمده
کلیدواژه:
شعردیوان امام