فریادرس دل‌ها

در هیچ دلی نیست بجز تو هوسی
ما را نبود به غیر تو دادرسی

کس نیست که عشق تو ندارد در دل
باشد که به فریاد دل ما برسی

دریافت طرح
اشتراک فریادرس دل‌ها
کلیدواژه:
شعردیوان امام