بی‌خبران

ای دوست! به روی دوست بگشای دری
صاحب نظرا، به مستمندان نظری

ما بی‌خبرانیم ز منزلگه عشق
ای باخبر از بی‌خبر آور خبری

دریافت طرح
اشتراک بی‌خبران
کلیدواژه:
شعردیوان امام