طوطی صفت

طوطی صفتی و لاف عرفان بزنی
ای مور، دم از تخت سلیمان بزنی

فرهاد ندیده‌ای و شیرین گشتی
یاسر نشدی و دم ز سلمان بزنی

دریافت طرح
اشتراک طوطی صفت
کلیدواژه:
شعردیوان امام