اجرای احکام اسلامی در جامعه

اگر احکام الهی در یک ملت پیاده بشود، باطل از آن ملت کوچ می‌کند و اگر در همه ملتهای اسلامی، احکام الهی-اخلاقی که سفارش شده است، اخلاق انسانی، عقاید ایمانی پیاده بشود، خود به خود باطل زاهق می‌شود. ۶ شهریور ۱۳۵۹

إن سیاده الاحکام الإلهیه فی مکان ما هی کفیله بإجبار الباطل علی الرحیل عن ذلک المکان، ولو إمتثلت جمیع الشعوب الإسلامیه بشکل تام للاحکام الإلهیه والقیم الاخلاقیه، التی اکدت علیها الشریعه، لزال الباطل وزهق. ۱۷ شوال ۱۴۰۰

Acting in accordance with God's commands rids a nation of falsehood. And if all the Islamic nations act in line with divine commandments, divinely-ordained human morals and religious convictions, falsehood will vanish automatically. August 28, 1980

دریافت طرح
اشتراک اجرای احکام اسلامی در جامعه
کلیدواژه:
اخلاقجامعهاحکام شرعجامعه اسلامی