بخوان و پرواز کن

ای برادر چشم دل و دیده قلب را باز کن و کتاب نفس خود را قرائت نما که از برای گواهی کافی خواهد بود و مادامی که در حال غشوه عالم طبع هستی نمی‌توانی خود و خودیت خود را شهود کنی و کتاب ذاتت را بخوانی و زیور حقیقت وجودت را قرائت کنی. پس ای عزیز، از این ستم آباد تاریک و خانه وحشتناک وحشت‏زا و نشاه تنگ و تاریک به درآی و بخوان و پرواز کن.

شرح دعای سحر، صفحه ۱۹۵

دریافت طرح
اشتراک بخوان و پرواز کن
کلیدواژه:
اخلاقعرفانشرح دعای سحر