وجه تسمیه «لیله القدر»

بعضی بر آنند که چون این شب صاحب شرف و منزلت است، و قرآنِ صاحبِ قدر توسّطِ ملکِ صاحبِ قدر بر رسولِ صاحبِ قدر برای امّتِ صاحب قدر وارد شده است، لیله القدرش گویند. و بعضی گفته‏ اند که برای آن «لیله قدر» به آن گویند که تقدیر امور و آجال و ارزاق مردم در این شب می‏ شود. و بعضی گفته ‏اند به واسطه آن که از کثرت ملائکه زمین تنگ شود، آن را قدر گویند.

کتاب آداب‌الصلاه ، صفحه 324

دریافت طرح
اشتراک وجه تسمیه «لیله القدر»
کلیدواژه:
شب قدرماه رمضانروزه