رشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدیاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده استادراک شب قدرادراک شب قدردرهای رحمت باز استدرهای رحمت باز استرمضان و آماده سازی نفوسرمضان و آماده سازی نفوسهمه سعادت عالم در لیله القدر نازل شده است.ان شاالله لیله القدر را دریابیمهمه سعادت عالم در لیله القدر نازل شده است.ان شاالله لیله القدر را دریابیمراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدردنبال این باشیم که ان شا الله "لیله القدر" را دریابیم.دنبال این باشیم که ان شا الله "لیله القدر" را دریابیم. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی