روز قدس، مبدا هوشیاریروز قدس، مبدا هوشیاریرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدیاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده استادراک شب قدرادراک شب قدردرهای رحمت باز استدرهای رحمت باز استرمضان و آماده سازی نفوسرمضان و آماده سازی نفوسورود به ضیافه اللهورود به ضیافه اللهنزول همه سعادت عالم در لیله القدرنزول همه سعادت عالم در لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدر شب قدر صفحه 2