نوید پیروزی

من به جوانان عزیز نوید پیروزی و نجات از دست دشمنان انسانیت و عمال‌ سرسپرده آنها می‌دهم. مرداد ۱۳۵۶

إننی ابشّر الشبّان الاعزاء بالنصر والنجاه من ایدی اعداء الإنسانیه وعملائهم. شعبان ۱۳۹۷

I promise to the young people victories and salvation of the enemies of humanity. August 1977

دریافت طرح
اشتراک نوید پیروزی
کلیدواژه:
جوانانپیروزیعلی شریعتی