خود خواهیِ نفس

خودبینی و خودخواهی و خودکامگیِ نفس
جان را چو روان کرده زمینگیر و دگر هیچ

دریافت طرح
اشتراک خود خواهیِ نفس
کلیدواژه:
شعر