جان جهان!

پرده بردار از رُخ و ما مُردگان را جان ببخشا
ای‌ که قلب عالم امکانی‌ و جانِ جهانی‌!
دیوان شعر امام خمینی(ره)

دریافت طرح
اشتراک جان جهان!
کلیدواژه:
شعرامام زمان (ع)دیوان امام