شوق سفر

طره گیسوی دلدار به هر کوی و دری است
پس به هر کوی و در از شوق سفر باید کرد

دیوان شعر امام خمینی(ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک شوق سفر
کلیدواژه:
شعردیوان امام