روح امام زنده است...

مقام معظم رهبری:
روح امام زنده است، راه امام زنده است، نفَس امام در جامعه ما زنده است.

دریافت طرح
اشتراک روح امام زنده است...
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ای