تا طلیعه فجر

امروز باید لباس محبت دنیا را از تن بیرون نمود، و زره جهاد و مقاومت پوشید، و در افق طلیعه فجر تا ظهور شمس به پیش تاخت و ضامن بقای خون شهیدان بود. ۱۱ فروردین ۱۳۶۷

دریافت طرح
اشتراک تا طلیعه فجر
کلیدواژه:
مقاومتظهور