شما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودبها‌ی کار گرانبهای ملت شریف ایران، زیستن در کنار اولیاء‌الله استبها‌ی کار گرانبهای ملت شریف ایران، زیستن در کنار اولیاء‌الله استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استبه پیروزی‌های چشمگیر شما چشم دوخته‌ایمبه پیروزی‌های چشمگیر شما چشم دوخته‌ایمهر تروری که می‌کنند، مردم بیشتر وارد میدان می‌شوندهر تروری که می‌کنند، مردم بیشتر وارد میدان می‌شوندبه اندازه‌ای که برای پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد، برای هیچ کس پیش نیامد، ولی ...به اندازه‌ای که برای پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد، برای هیچ کس پیش نیامد، ولی ...پیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیدپیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیدنام ملت ایران در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت استنام ملت ایران در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت است مقاومت صفحه 2