اثر معکوساثر معکوسدرود بر مردان خدادرود بر مردان خدامقاومت اسلامیمقاومت اسلامیحماسه مقاومتحماسه مقاومتعطر خون شهدای ماعطر خون شهدای ماقیام برای خداقیام برای خدا‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصودهمراه مردان فداکارهمراه مردان فداکارتا کی نشستید؟تا کی نشستید؟ مقاومت صفحه 2