قیام برای خداقیام برای خدا‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصودهمراه مردان فداکارهمراه مردان فداکارتا کی نشستید؟تا کی نشستید؟به دست مردمبه دست مردموظیفه همگانیوظیفه همگانینتیجه مقاومتنتیجه مقاومتمقاومت، راه پیروزیمقاومت، راه پیروزیسرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیهاسرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیها مقاومت صفحه 2