شما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودبها‌ی کار گرانبهای ملت شریف ایران، زیستن در کنار اولیاء‌الله استبها‌ی کار گرانبهای ملت شریف ایران، زیستن در کنار اولیاء‌الله استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استاسلام و مسلمانان به پیروزیهای چشمگیر شما چشم دوخته‌اند، از یاد هیچ یک از ما نخواهید رفتاسلام و مسلمانان به پیروزیهای چشمگیر شما چشم دوخته‌اند، از یاد هیچ یک از ما نخواهید رفتهر فردی را که اینها #ترور می‌کنند مردم برای نهضت بیشتر وارد میدان می‌شوندهر فردی را که اینها #ترور می‌کنند مردم برای نهضت بیشتر وارد میدان می‌شوندبه اندازه‌ای که برای پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد برای هیچ کس پیش نیامد، ولی ...به اندازه‌ای که برای پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد برای هیچ کس پیش نیامد، ولی ...پیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیدپیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیدملت عزیز ما با قیام دلاورانه و نثار خون فرزندان عزیز خود، نام ارجمند خود را در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمودملت عزیز ما با قیام دلاورانه و نثار خون فرزندان عزیز خود، نام ارجمند خود را در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمود مقاومت صفحه 2