چه مبارک است این زادروزچه مبارک است این زادروزتا طلیعه فجرتا طلیعه فجردر انتظار طلوعدر انتظار طلوعقیام انقلاب‌سازقیام انقلاب‌سازوفادار بمانیدوفادار بمانید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی