عید حکومت اسلامی

امکان دارد یک همچو چیزی که پیغمبر اسلام احکام بفرستد و بگوید از آتاتورک که احکام ما را محو می‌کند اطاعت کنید؟! این را کدام عقل می‌پذیرد؟... از کدام بشنویم، از خدا یا از آتاتورک؟! این را چه عقلی باور می‌کند؟ آن اولو الامری که در قرآن وارد شده است، واضح است که کسی است که تِلو رسول خداست، الله هست، رسول خدا هست.
 02 شهریور 1365

دریافت طرح
اشتراک عید حکومت اسلامی
کلیدواژه:
پیامبر اکرم (ص)ایمان به خدا