باید به مردم خدمت بکنیم

دائماً در نظرتان باشد که این مردم ما را به این محل رساندند، و ما برای آنها باید خدمت بکنیم. ۱۵ آذر ۱۳۵۹

هولاء الناس هم الذین اتوا بکم إلی السلطه، و علیکم ان تخدموهم ما استطعتم. ۲۷ محرّم ۱۴۰۱

Bear in mind that we are God's creatures whom the people have elevated to this level. Thus, we must serve them. 6 December 1980

دریافت طرح
اشتراک باید به مردم خدمت بکنیم
کلیدواژه:
خدمت به مردم