اجازه دخالت نمی دهیم...

ما اجازه نخواهیم داد که دولتهای ابرقدرت در مقدرات مملکت ما دخالت کنند. ۱۴ اسفند ۱۳۵۷

لن نسمح للدول الکبری التدخل فی شوون بلادنا. ۶ ربیع الثانی ۱۳۹۹

We will not let superpower governments interfere in our country's destiny. March ۵, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک اجازه دخالت نمی دهیم...
کلیدواژه:
آمریکامصالح کشورابرقدرتها