تمام حقیقت انسان

فاطمه زهرا(س) یک زن معمولی نبوده است.  یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولی نیست؛ او موجودی ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است. ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

إن فاطمه الزهراء(س) لم تکن امراه عادیه. بل کانت امراه روحانیه، امراه ملکوتیه، حقیقه المراه الکامله، حقیقه الإنسان الکامل. إنها لیست امراه عادیه، بل موجود ملکوتی قد ظهر فی العالم بصوره إنسان، موجود إلهی جبروتی ظهر بصوره امراه. ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹

Fatimah Zahra(`a) was no ordinary woman. she was a spiritual woman; she was a celestial woman; a total reality of woman, a total reality of human being. She was not an ordinary woman; she was a heavenly being that had appeared in the world in the form of a human being; rather a divine, majestic soul had taken the form of a woman. May 16, 1979

دریافت طرح
اشتراک تمام حقیقت انسان
کلیدواژه:
امام خمینیزنان بزرگ عالمجایگاه و حقوق زنزنانحضرت زهرا (س)کرامت زنجایگاه و نقش زنروز زنفاطمیه