زیر بار حکمیت تحمیلی نمی رویم

آن صلح تحمیلی که در عصر امام حسن واقع شد، آن حکمیت تحمیلی که در زمان امیر المومنین واقع شد و هر دویش به دست اشخاص حیله‌گر درست شد، این ما را هدایت می‌کند به اینکه نه زیر بار صلح تحمیلی برویم و نه زیر بار حکمیت تحمیلی. 2شهریور1365

یجب علینا ان نتعظ من قضیه امیر المومنین، والّا نخضع للتحکیم. قصه الامام الحسن (ع) شاهد آخر علی قضیه الصلح، کان صلحه مفروضاً علیه، حیث قام الخونه الذین احاطوا بالامام بإجباره علی الصلح فکان صلحا قسریاً. إنّ ماجری فی تلک العصور یرشدنا الی عدم الرضوخ الی الهدنه المفروضه وعملیه التحکیم المفروضه ایضاً.۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۶

That imposed peace happened at the time of Imam al-Hasan and that imposed arbitration that happened during the time of the Commander of the Faithful- both of which were accomplished at the hands of frauds- guide us not to submit to the imposed peace and the imposed arbitration. 24 August 1986

دریافت طرح
اشتراک زیر بار حکمیت تحمیلی نمی رویم
کلیدواژه:
صلح تحمیلی و حقیقیامام علی (ع)امام حسن (ع)