نفوذ

اکثر سفارتخانه ها به انتقال اطلاعات مشغولند‏
اینها برای سی سال آینده برنامه ریزی می کنند‏
از اختلاف مسلمین شدیداً متاثر بودند‏