نفوذ

اکثر سفارتخانه ها به انتقال اطلاعات مشغولند‏
اینها برای سی سال آینده برنامه ریزی می کنند‏
از اختلاف مسلمین شدیداً متاثر بودند‏
من سخنگو ندارم‏
‏نه نماینده دارم نه سخنگو‏
هر کس از طرف من حرف زد پذیرفته نیست‏
کسی نماینده من نیست‏
نامه های بنی صدر را دفتر بگیرد‏