از خدا غافل نشویداز خدا غافل نشویدآماده کوچ هستی؟آماده کوچ هستی؟اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌ عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی