عالم محضر خدا است

این جمله‌ی امام بزرگوار ما که «عالم محضر خدا است» خیلی حرف مهمّی است! واقعاً خدای متعال علوّ درجات بدهد به آن قلب سرشار از معرفت. عالم محضر خدا است، محلّ حضور خدا است؛ «محضر» یعنی محلّ حضور خدا است. همه جا خدا هست؛ هر جایی که هستیم، تنها هستیم، در جمع هستیم، در دلمان، تصوّراتمان، تخیّلاتمان، نیّتهایمان، همه در حضور خدای متعال است.

رهبر معظم انقلاب ؛ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

دریافت طرح
اشتراک عالم محضر خدا است
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایایمان به خداخدا محوریخداشناسیذکر خداقیام برای خداحکومت الهییاد خدارضای الهیتقرب به خدامدد الهیبینش الهیکار برای خدا