دیدار یار حاصل سر نهان ماست

عشق نگار سرِّ سُویدایِ جٰان ماست
‏ما خاکسٰار کوی تو تا در توان ماست‏
‏با خُلدیان بگو که شما و قصور خویش
‏آرام ما به سٰایۀ سَرور روان ماست‏
فردوس و هَرچه هست در آن قسمت رقیب‏
‏رنج و غمی که می رسد از او از آن ماست‏
با مُدعی بگو که تو و جنّت النّعیم
‏دیدار یار، حٰاصل سرّ نهان ماست‏
‏ساغر بیار و بٰاده بریز و کرشمه کُن
‏کاین غمزهْ روح پَرورِ جان و روان ماست
‏این باهُشان و علم فروشان و صوفیان‏
‏می نشنوند آنچه که وردِ زبان ماست

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک دیدار یار حاصل سر نهان ماست
کلیدواژه:
امام خمینیشعرامام حسین (ع)ذکر خداماه محرممحرم و عاشورااربعین حسینیزیارت اربعینیاد خداحرم امام حسین (ع)