ایران از خود شماستایران از خود شماستبصیرت اقتصادیبصیرت اقتصادیباید خودمان را نجات بدهیمباید خودمان را نجات بدهیمروز نوید پیروزی خونروز نوید پیروزی خونتحمل گرسنگی و تشنگیتحمل گرسنگی و تشنگیصنعت ملی و مستقلصنعت ملی و مستقلمسابقه مصرفمسابقه مصرفدر رشد صنایع  و تولید کشور همت بگمارید و فعالیت کنیددر رشد صنایع و تولید کشور همت بگمارید و فعالیت کنیدسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینیسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینی اقتصاد صفحه 3