خنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملیخنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملیمفسدین در حال ایجاد تفرقهمفسدین در حال ایجاد تفرقهاز اختلاف بپرهیزیداز اختلاف بپرهیزیدفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهنمی‌خواهند با هم کار کنیدنمی‌خواهند با هم کار کنیدتفرقه بین مسلمانانتفرقه بین مسلمانان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی