اختلاف ممنوعاختلاف ممنوعسم کشندهسم کشندهدست‌های ناپاکدست‌های ناپاکخنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملیخنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملیمفسدین در حال ایجاد تفرقهمفسدین در حال ایجاد تفرقهاز اختلاف بپرهیزیداز اختلاف بپرهیزیدفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهنمی‌خواهند با هم کار کنیدنمی‌خواهند با هم کار کنیدتفرقه بین مسلمانانتفرقه بین مسلمانان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی