از اختلاف بپرهیزید

بر شما جوانان روشنفکر است که از پای ننشینید تا خواب رفته‌ها را از این خواب مرگبار برانگیزانید؛ و با فاش کردن خیانتها و جنایتهای استعمارگران و پیروان بی‌فرهنگ آنها غفلت زده‌ها را آگاه نمایید، و از اختلاف کلمه و تفرقه و هواهای نفسانی که راس همه فسادهاست احتراز کنید. ۱۳۴۶ ه. ش.

إن علیکم ایّها الشباب المثقفون ان لا تتوانوا حتی توقظوا النائمین من هذا النوم القاتل؛ وتوعّوا الغافلین من خلال فضح خیانات المستعمرین وجرائمهم واتباعهم الجهله، وتتحرزوا من الاختلافات والتفرقه والاهواء النفسیه التی هی مصدر جمیع المفاسد. ۱۳۸۷ ه. ق

It is upon you young intellectuals not to give up so that you could awaken those in lethargy. By exposing the treasons and the crimes of the imperialists and their uncultured followers, awaken the negligent ones and abstain from the difference of expression, discord and carnal desires, which are the chief of all the corruptions. Circa 1967

دریافت طرح
اشتراک از اختلاف بپرهیزید
کلیدواژه:
فرهنگجوانانجوانان پس از انقلابجوانان و وظایفجوانان و بصیرتاستعماراختلاف نظراختلافتفرقه