فاجعه تفرقه دانشگاه و حوزه

از نقشه‌های اجانب تفرقه‌اندازی بین این دو مرکز حساس آدم‌ساز بوده و هست. در مقابل یکدیگر قرار دادن آنها و در نتیجه خنثی کردن فعالیت آنها در مقابل استعمار و استثمارگران، از بزرگترین فاجعه‌های عصر حاضر است. فاجعه‌ای که ما و کشور ما را تا آخر به تباهی، و نسل جوان ما را -که از زمره زنده‌ترین مخازن کشور است- به فساد می‌کشد. ۳۱ شهریور ۱۳۵۸

إن من مخططات الاجانب، السعی لایجاد الفرقه بین هذین المرکزین الحساسین المربین للانسان. إن الفصل بین هذین المرکزین وجعلهما فی مواجهه بعضهما البعض وبالتالی احباط مساعیهما فی التصدی للمستعمرین والمستثمرین، یعتبر من اعظم الفجائع فی عصرنا الحاضر. الفاجعه التی تقودنا وبلدنا الی الضیاع وتحطم شبابنا، الذین یعتبرون من الثروات الفذه لهذا البلد. ۳۰ شوّال ۱۳۹۹

 Foreigners have always struggled to separate these two poles and divide these two sensitive and humanizing centers. Pitting them against each other and thus defusing their activities in the face of colonialists and exploitative powers, would be of the greatest disasters of the present era. This would spoil our country and us altogether and pervert our young generation that is of the most energetic treasure of our country. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک فاجعه تفرقه دانشگاه و حوزه
کلیدواژه:
تعلیم وتربیت، اهمیت و جایگاهجوانان قبل از انقلابحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهاستعماردانشگاه و دانشگاهیانتربیت انسانتفرقهوحدت حوزه و دانشگاه