امام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندوم22 بهمن روز پیروزی22 بهمن روز پیروزیهدیه الهیهدیه الهیثمره خون شهیدانثمره خون شهیدانبه دست مردمبه دست مردمایستاده مثل سروایستاده مثل سرومجاهدات ایرانمجاهدات ایرانملت مستقلملت مستقلهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسید انقلاب اسلامی ایران صفحه 2