قیام برای خداقیام برای خداانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمدست‌های ناپاکدست‌های ناپاک عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی