قیام برای خدا

اگر قیام برای خدا باشد و برای اسلام و برای دین باشد، هیچ وقت شکست ندارد. پیشبرد شما برای همین وحدت کلمه و قیام برای خدای تبارک و تعالی و خواستار بودن جمهوری اسلامی شد. ۲ خرداد ۱۳۵۸

إذا کانت النهضه من اجل الله ومن اجل الإسلام والدین فإنها لا تهزم ابداً، إن توفیقکم ونجاحکم کان بفضل وحده الکلمه والنهوض من اجل الله تبارک وتعالی والمطالبه بالجمهوریه الإسلامیه. ۲۶ جمادی الثانیه ۱۳۹۹


If an uprising is intended to please God and Islam and for the sake of religion, there is never room for the term defeat. Your achievements came through this very unity of expression and love for the Divine and Almighty God. It was your demand for the establishment of an Islamic republic that led the movement to this very point. May ۲۳, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک قیام برای خدا
کلیدواژه:
جمهوری اسلامیاسلام مکتب قیام و مبارزهوحدتقیام برای خداوحدت کلمه