شب عبودیتشب عبودیتبه دنبال خودِ خودشبه دنبال خودِ خودشدو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امدو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امیاد محبوبیاد محبوبهمانطور که درس خواندن برای خدا ثواب و اجر دارد، گاهی وقتها تعطیل درس و اشتغال به یک مطلب مهمی هم ارزنده است پیش خداهمانطور که درس خواندن برای خدا ثواب و اجر دارد، گاهی وقتها تعطیل درس و اشتغال به یک مطلب مهمی هم ارزنده است پیش خدانزول همه سعادت عالم در لیله القدرنزول همه سعادت عالم در لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدران شا الله "لیله القدر" را دریابیمان شا الله "لیله القدر" را دریابیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی