همانطور که درس خواندن برای خدا ثواب و اجر دارد، گاهی وقتها تعطیل درس و اشتغال به یک مطلب مهمی هم ارزنده است پیش خدا

یکوقت انسان درس را تعطیل می‌کند برای اینکه برود تَعیُّش بکند، برای اینکه برود تنبلی بکند؛ یکوقت درس را تعطیل می‌کند برای خدا. همان طور که درس خواندن برای خدا ثواب و اجر دارد و ارزنده است پیش خدای تبارک و تعالی، گاهی وقتها هم تعطیل درس و اشتغال به یک مطلب مهمی- بلکه مهمتر از درس- این هم ارزنده است پیش خدا. ۱۵ اسفند ۱۳۵۷

الانسان قد یعطل دروسه احیانا للاستجمام والراحه واحیاناً یعطلها فی سبیل الله. و کما ان للدراسه فی سبیل الله اجراً من الله و ثواباً و لها قدرها عند الله تعالی، فان تعطیل الدراسه احیانا و الانشغال بامر هام لعله اهم من الدراسه ذاتها قضیه لها قیمتها عند الله تعالی. ۷ ربیع الثانی ۱۳۹۹

sometimes men discontinue their studies to go after amusement or just sit idle, or they stop studying for the sake of God. In the same way that studying for God will be rewarded, recompensed and is valuable in the eyes of the Exalted and Blessed God, sometimes discontinuing one's studies and preoccupying oneself with something, perhaps more important than the lessons themselves, is also an undertaking that merits the pleasure of God. 6 March 1979

دریافت طرح
اشتراک همانطور که درس خواندن برای خدا ثواب و اجر دارد، گاهی وقتها تعطیل درس و اشتغال به یک مطلب مهمی هم ارزنده است پیش خدا
کلیدواژه:
امام خمینیعبادتجوانان، علم و تزکیهمعنویتاصلاح نفس